Polityka  prywatności i polityka plików cookie

Polityka  prywatności i polityka plików “cookies” i odnosi się do strony internetowej www.alessandro.pl, której operatorem jest firma Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kormoranów 40, 40-528 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780192, NIP: 9542803349; REGON: 383011337.

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych (np. na dysku twardym komputera, laptopa lub w pamięci urządzenia mobilnego) użytkowników przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?
Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies”– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki  pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

CZY PLIKI COOKIES ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie  w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są  zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI – wyciąg z regulaminu

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE udostępnianych przez Klientów w celu umożliwienia Sprzedawcy prowadzenia Klienta i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako “przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”, do ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej “prawnie uzasadniony interes Administratora”, w celach statystycznych i technicznych, a w przypadku wyrażenia zgody – także w celach marketingowych.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Operator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  a. nazwisko i imiona;
  b. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  c. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
  d. adresy elektroniczne Użytkownika.
  e. nr telefonu
 4. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu (dane eksploatacyjne):
  a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu przez Klienta;
  d. informacje o skorzystaniu przez Klienta ze Sklepu.
 6. Dane Osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem. Przetwarzanie  Danych Osobowych pozwala Sprzedawcy na świadczenie usług m.in. takich jak: utrzymanie danych konta klienta w sklepie internetowych, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 7. Sprzedawca – Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 8. Dane Osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Dane Osobowe Klientów, będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu przez okres uzasadniony terminami przedawnień w postępowaniach podatkowych oraz cywilnych., w tym czas dotyczący przedawnienia roszczeń. Dane Osobowe Klientów, na których przetwarzanie wyrazili oni zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody.
 10. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże wykonywanie takich uprawnień może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie Umowy i spowodować jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę.
 11. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych powinny być zgłaszane mailowo na adres administratora danych – sklep@alessandro.pl
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej – w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem.
 15. Dane Osobowe Klienta nie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 16. Sprzedawca udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 18. Korzystanie ze świadczonych Usług może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Sprzedawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Klienta. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 19. Sprzedawca może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  a. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.
 20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Sprzedawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Sklepu, w szczególności wymagających logowania.