Koszyk

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.alessandro.pl prowadzony jest przez spółkę Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780192, NIP: 9542803349; REGON: 383011337. o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł;
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), w tym zasady sprzedaży w Sklepie Internetowym dostępnym pod domeną internetową https://alessandro.pl
 2. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.
 3. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną oraz profesjonalną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej.


II. DEFINICJE

Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Klienta.
Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, gromadzone i przetwarzane przez Administratora Danych w celu wykonania Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
Hasło Klienta – ciąg znaków utworzony w Sklepie przez Klienta o długości co najmniej 8 znaków, z tego co najmniej jedna duża litera oraz jedna cyfra, mający charakter poufny, służący do autoryzacji logowania Klienta w Sklepie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą jako przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
Login Klienta – adres e-mail Klienta, za pomocą którego loguje się do Sklepu i służący ponadto do komunikacji z Klientem.
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu.
Rozporządzenie lub RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Sklep – sklep internetowy prowadzony pod domeną internetową https://alessandro.pl
Sprzedawca – Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kormoranów 40, 40-528 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780192, NIP: 9542803349; REGON: 383011337. o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł.
Strona – Sprzedawca lub Klient.
Towary, zwane również zamiennie Produktami – prezentowane w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Zamówienie – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie, stanowiące ofertę.


III. LOGOWANIE I REJESTRACJA

 1. Dokonywać zakupów w Sklepie mogą Klienci, którzy prawidłowo przeszli przez proces rejestracji. Również zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Zaloguj się – Utwórz nowe konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, telefon, adres email, Login oraz Hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji Loginu oraz Hasła.
 5. Po zalogowaniu, Klient w zakładce ‘Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.
 7. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto ze Sklepu, w tym celu należy wysłać maila na adres sklep@alessandro.pl w temacie wpisując “usuń”. Mail z prośbą o usunięcie konta musi być wysłany z adresu Klienta podanego podczas procesu rejestracji.      


IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Sklepie, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej Sklepu podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktów, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Towarów zamówionych przez Klienta będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli wszystkie Towary zamówione przez Klienta będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, Łączny Koszt Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany, zgodnie z treścią § 4 ust. 2.
 5. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Informacja o wysyłce”. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.
 6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust.5, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.
 7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.


V. CENY TOWARÓW

 1. Zamieszczone Sklepie Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Sklepie. Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Sklepie, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w ust. IV pkt 4 Regulaminu, tj. w sytuacji, kiedy Klient wyraził zgodę, na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec skorygowaniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w Sklepie i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy.
 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.
 4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.
 5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Za Zamówienia składane w Sklepie, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:
  • Przelew;
  • Płaności przy odbiorze
  • Płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
  • Płatności z góry na konto, czyli elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  • Karta płatnicza/kredytowa;
 7. W przypadku płatności elektronicznej, płatności przy użyciu karty płatniczej, czy za pomocą portfeli elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 1 godziny od chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy, całą kwotą przypadającą do zapłaty.
 8. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta. Do Zamówienia Sprzedawca dołącza również wzór formularza odstąpienia od umowy, w każdym przypadku, w którym Klient jest Konsumentem.


VI. WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
  • przesyłka kurierska
  • dostawa do paczkomatu InPost,
   a koszty dostawy są następujące:
  • przesyłka kurierska: 18 zł
  • dostawa do paczkomatu InPost: 12 zł
   Dla zamówień o wartości powyżej 150 zł, przesyłka jest bezpłatna.
 3. Sprzedawca może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.
 4. Na stronie Sklepu Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 5. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.
 6. Dostawa Produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wyboru jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia.
 7. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia i w obecności kuriera. W tym przypadku, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy.
 9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.


VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości.
 2. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 3. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów prezentowanych w Sklepie. Produkty te mogą posiadać gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego produktu w Sklepie. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do gwaranta, wskazanego w załączonej do Produktu karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta.
 4. Reklamacje nie będą rozpoznawane, jeżeli nie zostaną zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@alessandro.pl oraz zarejestrowaną Przesyłką Kurierską lub Pocztą Polską listem poleconym na adres Sprzedawcy w terminie 3w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. Każde zgłoszenie reklamacji zakupionego Produktu powinno dokumentować wystąpienie wady.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient niebędący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@alessandro.pl lub korespondencyjnie na adres: Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o., ul. Ul. Kormoranów 40, 40-528 Katowice, oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny w zakładce Zwrot produktów.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o., ul. Ul. Kormoranów 40, 40-528 Katowice.  Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


IX. DANE OSOBOWE i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE udostępnianych przez Klientów w celu umożliwienia Sprzedawcy prowadzenia Klienta i realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako “przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”, do ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej “prawnie uzasadniony interes Administratora”, w celach statystycznych i technicznych, a w przypadku wyrażenia zgody – także w celach marketingowych.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Operator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  a. nazwisko i imiona;
  b. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  c. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
  d. adresy elektroniczne Użytkownika.
  e. nr telefonu
 4. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu (dane eksploatacyjne):
  a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu przez Klienta;
  d. informacje o skorzystaniu przez Klienta ze Sklepu.
 6. Dane Osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem. Przetwarzanie  Danych Osobowych pozwala Sprzedawcy na świadczenie usług m.in. takich jak: utrzymanie danych konta klienta w sklepie internetowych, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
 7. Sprzedawca – Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 8. Dane Osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Dane Osobowe Klientów, będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu przez okres uzasadniony terminami przedawnień w postępowaniach podatkowych oraz cywilnych., w tym czas dotyczący przedawnienia roszczeń. Dane Osobowe Klientów, na których przetwarzanie wyrazili oni zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody.
 10. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże wykonywanie takich uprawnień może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie Umowy i spowodować jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę. 
 11. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych powinny być zgłaszane mailowo na adres administratora danych – sklep@alessandro.pl
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej – w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem.
 15. Dane Osobowe Klienta nie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 16. Sprzedawca udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 18. Korzystanie ze świadczonych Usług może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Sprzedawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Klienta. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 19. Sprzedawca może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  a. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.
 20. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Sprzedawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Sklepu, w szczególności wymagających logowania.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego, z tym, że w odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami właściwym będzie sąd ze względu na siedzibą Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  b. zmiany możliwych form płatności,
  c. zmiany możliwych sposobów dostawy,
  d. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.


    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2023 roku